لیست دستگاههای شركت


لیست دستگاههای شركت:

1 دستگاه قله بر: بارزانتی ایتالیا

2 دستگاه كله بر: سیمك ایتالیا ( (zimek

3 دستگاه طولی بر: سیمك ایتالیا ( (zimek

4 دستگاه ساب: سیمك ایتالیا ( (zimek

5 اسلب ساب: سیمك ایتالیا ( (zimek

6 دستگاه پخ زن: زوناتو ایتالیا

7 دستگاه اره: برابا