مشخصات انتخاب سنگ

مشخصات كلی سنگ برای مصارف ساختمانی

سنگ در طبیعت به فراوانی یافت می شود. برخی از انواع آن دوام بسیار زیاد دارند. سنگ طبیعی در رنگها و مشخصات گوناگون وجود دارد و به همین دلیل در نقاط مختلف ساختمان بكار می رود. سنگهای مورد مصرف در كارهای بنائی باید دارای مشخصات زیر باشد:

1-بافت سنگ: باید ساختاری سالم داشته باشد، یعنی شیار و ترك و رگه های سست نداشته باشد.

 • كرمو نباشد.
 • بدون هر گونه خلل و فرج باشد.
 • پوسیدگی نداشته باشد.
 • یكدست(یكنواخت و همگن) باشد.

2-جذب آب: سنگ ساختمانی نباید زیاد آب جذب كند بنابراین نباید:

 • در آب متلاشی و حل شود.
 • تمام یا قسمتی از آن نباید بیش از 80% وزن خود آب بمكد.

3-پاكیزگى: سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

 • پایدارى در برابر عوامل محیطی: سنگ طبیعی باید شرایط فیزیكی و شیمیایی محیط را تحمل نماید لذا باید:
 • در برابر باد، یخبندان، تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب و همه عوامل فرسایش مقاومت كند.
 • در برابر محیط های شیمیایی/ اسیدی و همچنین عمل هیدرولیز و اكسیداسیون مقاومت كند.

4-پایداری مكانیكی:

 • تاب فشاری برای قطعات نباید كمتر از 150 كیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد.
 • در برابر سایش در مكان های پر رفت و آمد مقاوم باشد.