سنگ باد بر

سنگهاي 15/0 و 20/0 طولي به ضخامت 4 سانت بريده مي شوند و بعد با نيروي انساني و تيشه هاي مخصوص بصورت بادبر در مي آورند. سنگهاي مرمريت و تراورتن را بيشتر به اين صورت در مي آورند وبصورت تركيبي در نماي اصلي و زير كنسول از آن استفاده مي كنند. سنگ بادبر، با دوام و بسيار زيبا است و در طراحيهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.